Koet-li̍p Thòi-pet Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Koet-li̍p Thòi-pet Thai-ho̍k he Thòi-vân ke thai-ho̍k, thèu-pái he Koet-li̍p Chûng-hîn Thai-ho̍k ke Fap Sông Ho̍k-yen.[1]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 李建興 (2000). 汗水與掌聲:國立臺北大學成立前後.