New York Tû-fi-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Néu-yok Tû-fi-khî.

Néu-yok Tû-fi-khî (New York Metropolitan Area) he chhiòn Mî-koet chui-thai ke Tû-fi-khî, ya-he chhiòn sṳ-kie chui-thai ke Tû-fi-khî chṳ̂-yit, vî-yî Mî-koet tûng-pet-phu, muk-chhièn chúng ngìn-khiéu yok 18,815,988-ngìn. Cháng-ke Tû-fi-khî yî Néu-yok-sṳ vi chûng-sîm, pâu-koat Néu-yok-chû sông chû ke liuk-ke khiùn lâu Chhòng-tó ke lióng-ke khiùn, Néu Chhe̍t-sî-chû ke sṳ̍p-si ke khiùn, Không-nái-tí-khiet-chû ke sâm-khiùn, yî-khi̍p Pîn-sé-fap-nì-â-chû tûng-pet-phu ke yi-ke khiùn só chû-sṳ̀n. Chhiòn-phu thi-khî yù sàng-khî lâu kau-khî só chû-sṳ̀n.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]