Phìn-fông Kûng-lî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Phìn-fông Kûng-lî he yit-tsúng mien-tsit tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì km2.