Tân-vi

Chhiùng Wikipedia lòi

tshòng-thu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

yit-pân[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: yit-pân

mien-tsit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: mien-tsit


thí-tsit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: thí-tsit

tshûng-liông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: tshûng-liông


sṳ̀-kiên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: sṳ̀-kiên


tsṳt-liông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: tsṳt-liông


thí-tsit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú Thiàu-muk: thí-tsit