跳至內容

Phiàng-fông kûng-chhak

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phiàng-fông kûng-tshak)

Phiàng-fông kûng-tshak he yit-tsúng mien-tsit tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì m2.