Phiàng-fông kûng-tshak

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Phiàng-fông kûng-tshak he yit-tsúng mien-tsit tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì m2.