Pot-at

Chhiùng Wikipedia lòi
Pot-at

At (閼[1]), me ôn-to Pot-at (發閼)、Fat-khién (發譴)、Su-hi (受氣) lâu Fó-chok(火著), he ngìn ke yit-chúng chhìn-kám.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Pot-at siông-koân ke tóng-on.