Sêu-yèu-sân Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Sêu-yèu-sân Chhàm位于Kîn-ki-tho东豆川市,属京元线的一个站位。站名取自附近的山名,叫“Sêu-yèu-sân Chhàm”。首都圈地铁站位中,与长岩站一起实行单线运行。