跳至內容

Súi-kó

Chhiùng Wikipedia lòi
Súi-kó.

Súi-kó ke kiet-kèu thûng-sòng khó fûn-vì chúng-chṳ́ lâu kó phì lióng phu-fûn. Kó phì yu khó fûn-vì ngoi kó phì, chûng kó phì fò nui kó phì (than chhai tô-sú chhìn-khóng hâ nàn yî khî-fûn), khì-chûng ngoi kó phì ke péu-mien yû sṳ̀ yû kok-chúng hìn-thai ke fu su̍k vu̍t, yì sièn mô chhó su̍k, kiêu, tshì tén. Tui yî khó sṳ̍t yung ke kó sṳ̍t lòi sot, yit-pân só-vi ke kó ngiuk, sṳ̍t-chi sông he kó phì ke yit phu-fûn, pí-yì thò ke ngiuk-chṳt phu-fûn chit vì chûng kó phì.

Chhù pûn chṳ́ chhṳ̍t-vu̍t ngoi, than mêu-sia chhṳ̍t-vu̍t ya cho-tet thûng-ko tân sin kiet-sṳ̍t hìn-sṳ̀n-kó sṳ̍t, liá-ngióng hìn-sṳ̀n ke kó sṳ̍t-chhai ngoi hìn sông lâu chang-sòng kó sṳ̍t siông-sṳ, than khì-chûng ke chúng-chṳ́ mò sâng-chhṳ̍t nèn-li̍t, thûng-sòng fat-sâng m̀-thùng chhàng-thu ke thui fa, sṳm-chṳ vàn-chhiòn sêu sṳt.