Thòi-liuk-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-liuk-siensén-tho sî-hí Mèu-li̍t-yen Heu-liùng-tsṳ́n liùng-kóng, tûng-to Mèu-li̍t-yen Sṳ̂-thàn-hiông vùn-súi.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]