Thòi-si-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-si-siensén-tho sî-hí Thò-yèn-yen Thai-yèn-hiông tsuk-vì, tûng-to Thò-yèn-yen Liùng-thâm-hiông ngi-phiâng.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]