Thûng-va̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Thù 1
Mî miáu 10 yáng-kak ke thûng-va̍k

Thù 2
Mî miáu 2 yáng-kak ke thûng-va̍k

Thûng-va̍k he chṳ́ yù hí-tô yáng-kak chhin-chṳ́ ke va̍k-mien, yî yit-thin ke suk thu (yì mî miáu 16-chông) lièn-sa pô-piong sṳ̀, mu̍k-chû yîn sṳ-kok chhiam-liù sán-sâng chho-kok, yì fa-tó va̍k-mien fa̍t-thûng ke chok-phín. Vi-chho̍k tet-tó fa̍t-thûng ke va̍k-mien, mî chak va̍k-mien chṳ̂-kiên tû-fi yû se-mì ke kói-pien. Yì va̍k-mien ke chṳ-chok fông-sṳt, chui sòng-kien ke he sú-fùi chhai chṳ́ fe̍t Celluloid phién sông, khì-thâ ke fông-sṳt hàn pâu-hàm liáu yun-yung yâu-âng-nài, mù-hîn, chṳ́-ngiéu, sâ-va̍k tén. yù yî thien-nó khô-kî ke chin phu, liá-ha ya yû hí-tô li-yung thien-nó thûng-va̍k ngiôn-thí, chhṳ̍t-chiap chhai thien-nó sông chṳ-chok chhut-lòi ke thûng-va̍k, fe̍t-chá he chhai thûng-va̍k chṳ-chok ko-chhàng thu sṳ́-yung thien-nó chin-hàng kâ-kûng ke fông-sṳt, liá-têu tû yí-kîn thai-liòng yun-yung chhai sông-ngia̍p thûng-va̍k ke chṳ-chok.