Thi-sep

Chhiùng Wikipedia lòi
Thi-sep

Thi-sep (地圾[1]), me ôn-to Lep-sep (垃圾), he yit-têu yí-kîn mò yung-chhu lâu m̀ sî-yeu yung ke tûng-sî.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Thi-sep siông-koân ke tóng-on.