Tsiú

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Elbow coude.JPG

Tsiú he tsṳ́-tsak Sú-pí chûng-phu ke Kàu-liên kûan-tsiet, Tsiú kûan-tsiet fu-khiun ke khî-vet.