Vong Ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Vong Ti

Vong Ti hai Chung-koet sin-fa ngin-vut, Chung-koet lak-si vong-ti to wui Vòng Ti tsit miu chai ling tang leu thong-chi chang-tong sang, hai Chung-koet chung-chuk vun-fa ke chung-yaau ngin-vut. Pi chang wui hon-chuk ke kung tung chu-sen, yaau hok-chaa yi vun-hin ching-kui ying-wui hai tsi-yi man-tsang chi-sak-fun-chi ke tui-tung ha, tsung Chung-koet yin ku tsin sit ke Sam-vong M-ti chung saang-wui hon-chuk "Yim vong chi sin" ke chu-sen.