跳至內容

Wikipedia:CSD

Chhiùng Wikipedia lòi

所有頁面[kói ngièn-sṳ́-mâ]

以下标准适用于所有名字空间中的页面,沙盒页面除外。

G1. Mò mak-ke sṳ̍t-chi nui-yùng ke ya̍p-mien.(The page has no practical content.)
如“adfasddd”。参见zh:Wikipedia:胡言亂語。但注意:图片也算是内容。
 • 对于條目:建议使用A1。
 • 对于用户页:如果它是其他用户建立的,请提交頁面存廢討論。用户本人建立的,请不要管它。
 • 对于用户讨论页:请加入{{subst:welcome}}。
 • 对于其他页面(沙盒页面除外):如果内容为空或符合Wikipedia:胡言亂語,请使用{{d}}。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
G2. Sṳ-ngiam ya̍p-mien.(Test page)
例如:“这是一个测试。”
 • 对于用户页:如果它是其他用户建立的,请提交頁面存廢討論。用户本人建立的,请不要管它。
 • 对于用户讨论页:请加入{{subst:welcome}}。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
G3. Tân-sùn pho-fái, mò kha-mìn-hién ke ok-yi, chho-ngu sêu-sit ló ngìn-sṳ̂n-kûng-kit tén-tén……(The page which includes random garbled is destroyed.)
參見中文版个破壞
 • 包括明显的错误信息、明显的恶作剧、信息明显错误的图片,以及清理移动破坏时留下的重定向。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}、{{d}}、{{d}}或{{d}}。
G10. Chok-chá chhṳ-kâ chhîn-khûng ya̍p-mien fe̍t-chá thì-chhut sân-thet, hàn-yû kung-hien-chá chṳ́-yû chhṳ-kâ yit-vi.(Contributor was only one before the author proposes deletion.)
 • 对于條目:如果貢獻者只有一人(对條目内容无实际修改的除外),并附有合理原因,适用此项。
 • 因移動產生的重定向頁,移動之用戶不能視為該重定向頁面之原作者。
 • 对于用户页:自己可以通过{{d}}或{{d}}快速刪除自己的用户页。
 • 对于用户子页面:请使用{{d}}。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。
G11. 明顯的廣告宣傳頁面,或只有相关人物或團體的聯繫方法的页面。(Obviously advertising propagandist page.)
頁面只收宣传之用,並須完全重写才能貼合百科全書要求。須注意,仅仅以某公司或产品为主题的条目,并不直接导致其自然满足此速删标准。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
G12. Ke-ya̍p-mien yû mìn-hién he thet-nàn-thâng-ke ngièn-ngî ló vàn-chhiòn mò lie̍t-chhut lòi-ngièn.
注意是未列明來源語調負面,必须2项均符合。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
G14. Ke-ya̍p-mien chhêu-ko lióng-ke lî-pai mò fân-yi̍t sṳ̀n hak-kâ-fa ke chin-thu.(The page has not been translated to Hakka languages within two weeks.)

包括所有未翻譯的外語、汉语方言以及文言文
 • 此项主要适用于條目,并需要使用{{subst:Notchinese/auto}}而非{{d}}或{{d}}。

條目[kói ngièn-sṳ́-mâ]

以下标准适用于主名字空间中的所有条目

A1. 非常短,而且沒有定義或內容。
例如:“他是一个很有趣的人,他创建了工厂和庄园。并且,顺便提一下,他的妻子也很好。”
 • 如果能够发现任何相关的内容,可以將这个页面重定向到相关的條目上。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。
A2. 內容只包括外部连接、参见、图书参考、分类、模板、跨语言连接的条目(消歧義頁重定向軟重定向除外)。
 • 请注意:有些维基人创建条目時會分開多次保存,請避免删除有人正在工作的页面。
 • 带有{{inuse}}模板的不适用。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
A3. 複製自其他中文维基项目,或是與其他中文维基项目內容相同的文章。
其他「维基项目」指的是:維基詞典維基教科書維基語錄維基文庫維基物種維基新聞維基孵育場维基学院等,但並不包括與中文維基百科其他條目內容重複之狀況。
 • 此处不一定要完全相同,包括非常相似。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。
A5. 條目建立時之內容即與其他現有條目內容完全相同,且名稱不適合做為其他條目之重定向(不包括拆分、合併、重組後產生之條目,或是引用相關資料之條目)。
條目被建立時,第一個版本的內容與當時其他現存條目完全相同,且這個條目的名稱不適合改為重定向,就可以提送快速刪除。
 • 如果名稱可以作為重定向,就應直接改重定向,不要提送快速刪除。
 • 如果是多個條目合併產生的新條目,不適用。
 • 如果是從主條目拆分產生的條目,不適用;如有疑慮,應提送存廢討論處理。
 • 使用模板{{d}}。
A6. 复制自其他维基百科语言版本,且完全没有翻译。
 • 如果并不是复制于任何其他的维基百科语言版本,请换用{{notmandarin}}。
 • 带有{{inuse}}和{{translating}}模板的不适用。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。

重定向页[kói ngièn-sṳ́-mâ]

以下标准适用于所有的重定向页面(含软重定向)。

R2. 跨名字空间重定向
由条目的名字空间重定向至非條目名字空间,或将用户页移出条目名字空间時遺留的重定向。(有时新加入的维基人偶尔会在主条目空间誤建用户页。使用“移动”页面工具将用户页移回用户名字空间会保留页面历史,在删除遺留的重定向頁前,考虑保留一到两天。)
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。
R3. 格式錯誤,或明显笔误的重定向
包括标题繁簡混用消歧義使用的括弧或空格錯誤、間隔號使用錯誤、標題中使用非常見的錯別字、移动侵权页面的临时页后所产生的重定向
 • 非一眼能看出的拼写错误和翻譯或標題用字的爭議應交由存廢討論處理。
 • 將常見的拼写错误名稱重定向至正确名稱页面,可使百科用户縱使在查找文章时拼写错误,也能够找到寻求的文章。可參閱WP:重定向#何時用重定向?
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
R5. 指向本身或循环的重定向。(如A→B→C→……→A或A→A)
繁简重定向不适用此项,请用{{d}}
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。

图片及多媒體檔案[kói ngièn-sṳ́-mâ]

以下标准适用于所有的文件。如不符合,则应移交WP:文件存废讨论

F1. 重复的檔案(完全相同或缩小),而且不再被條目使用。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。
F3. 所有未知版權的檔案來源不明檔案会在提交5日后刪除。
F4. 2006年5月11日起,沒有提供版權狀況、來源等資訊的檔案。
F5. 被高解析度或SVG檔案取代的圖片。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}
F6. 沒有被條目使用的非自由版权檔案会在提交5日后刪除。
F7. 与維基共享資源檔案重复的檔案。

其他页面[kói ngièn-sṳ́-mâ]

以下标准适用于特定的名字空间。(O3目前由User:Jimmy-abot自動執行)

O1. 用户请求删除自己的用户页或其子页面。
如果是从其他名字空间移动来的,须附有合理原因。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。
O3. 已超過一個月未有編輯動作的匿名(IP)用户的用户讨论页,且已完成存檔。
避免给使用同一IP地址的用户带来混淆。
不適用於用戶討論頁的存檔頁面。
 • 使用模板{{d}}或{{d}}。
O4. 空的类别(没有条目也没有子类别)。
不適用於Category:不要刪除的分類中的空分類。
 • 使用模板{{d}}、{{d}}或{{d}}。

非快速刪除理由[kói ngièn-sṳ́-mâ]

請點選zh:WP:NOTCSD參看。