Wikipedia:Tiâu-mùg-phîn-sièn/heu sièn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至進行中的特色條目推薦和投票

條目精選候選

條目精選候選
條目精選候選

這係一個評選會場,入選个作品能罅進入條目評選必須係達到條目評選个標準。

提名規則如下:

  1. 超過1000位元組。
  2. 內容充足。
  3. 有參考資料。
  4. 必須係自動確認帳戶。

投票規則如下:

  1. 必須係自動確認帳戶。
  2. Chan-sṳ̀n tsûng lip Fán-tui來投票。
  3. 有問題時,先用 Yi-kien ngî mun,再來寫你要想个問題,記得要簽名喔!

存檔程序

  • 投票期為一週(7日)。投票期結束後,如果有超過40%該條目就會入選為特色條目。假如時效已過,未能達到票數愛求,擐名條目將從名單中刪除,列入檔案。

提名區[kói ngièn-sṳ́-mâ]