Ên-tiâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Ên-tiâu

Ên-tiâu鷹鷲 he sṳ̍t-ngiuk ke mâng-khìm-lui. Sṳ̍t-vu̍t pâu-hàm phà-hàng thung-vu̍t, khì-thâ tiâu-lui yî-khi̍p ǹg-lui. Ên-tiâu he ngit-sṳ̀ fa̍t-thung.

鷹鷲:猛禽類。食物包含爬行動物,以及其他雕類、魚類。