Ńg-phô-sân (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
女婆山

女婆山,又稱雷婆山,是香港一座山峰,位於新界沙田區東部,大水坑之南面、石門之東面,海拔399米。

香港政府正研究把沙田污水處理廠遷入女婆山的岩洞內,從而釋放出28公頃土地發展住宅。

參考資料[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Reference[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

模板:HK-geo-stub

模板:香港山峰