Ńg-sien-phú

Chhiùng Wikipedia lòi
Ńg-sien-phú.

Ńg-sien-phú (Five-line Staff) chhai yîm-ngo̍k fam-chhiû chûng he yit-chúng vì ngìn su̍k-sit ke yîm-ngo̍k phiêu-ki fông-sṳt, li-yung ńg-thiàu phìn-hàng vàng-sien, chhai khì sông-mien ki-ngi̍p phiêu-sṳ m̀-thùng yîm-kô khi̍p phok-chṳ́ ke yîm-fù.

Ńg-sien-phú kiet-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ńg-sien-phú kiet-kèu.

Ki-phú sṳ̀, yîm-fù tû-fi khat-va̍k chhai yit-thiàu sien-sông fe̍t-chá ngi-thiàu sien chûng-kiên ke khûng-kiên sông.