跳至內容

Yîm-ngo̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Yîm-ngo̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"音樂" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Yîm-ngo̍k he ngim-hò yit-chúng ngi-su̍t ke、lin-ngìn khoai-lo̍k ke fe̍t-chá khì-thâ fông-sṳt phài-lie̍t hí-lòi ke Sâng-yîm. Yîm-ngo̍k thûng-sòng khó-yî kié-sṳt vi yit ne-lie̍t yû-sâng、mò-sâng hi-khí sṳ̀-kiên-sin ke chû-chṳt. Chhai só-yû ke ngi-su̍t lui-hìn chûng, yîm-ngo̍k he chui chhû-siong ke ngi-su̍t.

Yîm-ngo̍k khó-yî thûng-ko kí-chung thù-kang lòi thí-ngiam, chui chhòn-thúng ke yit-chúng he to hien-chhòng thâng yîm-ngo̍k-kâ ke péu-yên. Hien-chhòng yîm-ngo̍k ya-he nèn chhí-yung mò-sien-thien lâu thien-sṳ lòi pô-fong, liá-chúng fông-sṳt chiap-khiun yî thâng liu̍k-yîm-tai. Sṳm-chṳ ngí-lûng ke ngìn ya-nèn thûng-ko kám-kok chhṳ-kí sṳ̂n-thí ke chṳ́n-thung lòi thí-ngiam Yîm-ngo̍k; Kok vùn-fa ya-yû khì thu̍k-thi̍t ke yîm-ngo̍k ne-thúng.