1859-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1820 ngièn-thoi 1830 ngièn-thoi
1840 ngièn-thoi 1850 ngièn-thoi 1860 ngièn-thoi
1870 ngièn-thoi 1880 ngièn-thoi
Ngièn: 1854-ngièn 1855-ngièn 1856-ngièn 1857-ngièn
1858-ngièn 1859-ngièn 1860-ngièn
1861-ngièn 1862-ngièn 1863-ngièn 1864-ngièn
Ngièn-ho:

1859-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]