1888-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1850 ngièn-thoi 1860 ngièn-thoi
1870 ngièn-thoi 1880 ngièn-thoi 1890 ngièn-thoi
1900 ngièn-thoi 1910 ngièn-thoi
Ngièn: 1883-ngièn 1884-ngièn 1885-ngièn 1886-ngièn
1887-ngièn 1888-ngièn 1889-ngièn
1890-ngièn 1891-ngièn 1892-ngièn 1893-ngièn
Ngièn-ho:

1888-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]