Accenture

Chhiùng Wikipedia lòi
Accenture.

Âi-sêm-chet (Accenture, NYSE: ACN) he yit-ke Kón-lî tsṳ-sûn, sin-sit kî-su̍t lâu ngia̍p-vu liù-chhàng ngoi-pâu ke khiam-koet Kûng-sṳ̂. 2013-ngièn âi sêm chet chhai 56 ke koet-kâ, 200 tô-ke sàng-sṳ yû chhêu-ko 28 van 1 chhiên miàng yèn kûng, yàng-ngia̍p-ngiak yok 286 yi Mî-ngièn [1], he sṳ-kie sông chui-thai ke kón-lî tsṳ-sûn Kûng-sṳ̂ [2] lâu 《 chhòi-fusṳ-kie 500 khiòng Kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit (2009-ngièn phài-miàng thi 348 vi) [3]. âi sêm chet thûng-ko khî-ngia̍p chhet-lio̍k, ngia̍p-vu liù chhàng, sin-sit kî-su̍t lâu ngìn-yèn chû-chṳt ke kín-me̍t kiet-ha̍p, pông-chhu hak-fu sṳ̍t-hien khí-yû chhṳ̂m-yén yi-ngi ke pien-kiet, thì-kô hak-fu ke chit háu súi-phìn, pin yî chhut chung ke liâng-thô nèn-li̍t, sṳ̀n-kûng kiet sîm, Chôn-ngia̍p fu̍k-vu lâu chṳt-liòng sṳ̀n-nok chhai hak-fu chûng hióng yû sṳ̀n yî, khì hak-fu pâu-koat 《 chhòi-fusṳ-kie 500 khiòng chûng chhêu-ko si-fûn-chṳ̂-sâm ke khiam-koet Kûng-sṳ̂ [4], kok-koet chṳn-fú kî-kèu yî-khi̍p kiûn chhui.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì kiê-thon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiet-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu hàng ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu liâng-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "About Accenture". Archived from the original on 2015-06-23. 2015-10-22 chhà-khon. 
  2. Yahoo! - Accenture Ltd Company Profile
  3. âi sêm chet chhai 《 Chhòi-fu 》 sṳ-kie 500 khiòng chûng ke chṳ̂-liau
  4. Accenture Fact Sheet