跳至內容

Altai Ngî-hì

Chhiùng Wikipedia lòi
Â-ngì-thai Ngî-hì.

Â-ngì-thai Ngî-hì (Yîn-ngî: Altaic language, Yîn-ngî fat-yîm: /ælˈtɨk/), phe̍t yi̍t â le̍t thai Ngî-hì , ngî-ngièn ho̍k-kâ on-cheu ngî-ngièn hì su̍k fûn-lui fông-fap só va̍k-fûn ke yit-chû ngî khiùn, liá-ke ká sot chhòng-khì yî-lòi su-to hí-tô châng-ngi. Kâi Ngî-hì chú-yeu si̍p-chûng yî Chûng-Â khi̍p-khì lìm khiûn thi-khî, pâu-koat 60 tô-chúng ngî-ngièn, sot kâi Ngî-hì ngî-ngièn ke ngìn-khiéu yok vì 2.5 yi. “ â ngì thai Ngî-hì ” chú-yeu yû Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k, Mùng-kú-ngî chhu̍kthûng kú sṳ̂ Ngî-chhu̍k sâm-ke fûn-kî. Yû ke ngî-ngièn ho̍k-kâ pá â ngì thai Ngî-hì fò Vû-là-ngì Ngî-hì va̍k-fûn-vì yit-chû ngî khiùn chit Vû-là-ngì - â ngì thai Ngî-hì. Yî-sông thoi-péu ke he 20 Sṳ-ki chhû Fûn-làn ngî-ngièn ho̍k-kâ Ramsted fò hien-thoi ngò koet ngî-ngièn ho̍k-kâ sṳ̂ thap lò sṳ̂ kîm tén Ho̍k-chá ke khon-fap.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]