Berthierville, Québec

Chhiùng Wikipedia lòi
Berthierville, Québec.
Berthierville, Québec.

Berthierville he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1852-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 7.20 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,091-ngìn (2011-ngièn), Fap-ngî sṳ́-yung-chá cham 96.5%.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]