Bill Gates

Chhiùng Wikipedia lòi
Bill Gates (2007)

Bill Gates (1955-ngièn 10-ngie̍t 28-ngit -), he yit-miàng Mî-koet khî-ngia̍p-kâ, ngiôn-thí kûng-tshàng-sṳ̂, tshṳ̀-san-kâ yî-khi̍p Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂ ke Túng-sṳ-tshòng. Tsó-ngièn kì lâu Paul Allen yit-hí tshóng-li̍p Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂, tsên-ngim Mì-ngiôn CEO lâu sú-sit ngiôn-thí sat-kie-sṳ̂, pin tshṳ̀-yû kûng-sṳ̂ tshêu-ko 8% ke phû-thûng kú, ya-he kûng-sṳ̂ chui-thai ke ke-ngìn kú-tûng. 1995-ngièn to 2007-ngièn ke Forbes tshiòn-khiù yi-van fu-vung phài-hòng póng-chûng, Bill Gates lièn-siu̍k sṳ̍p-sâm ngièn he sṳ-kie sú-fu, kì yúng-yû ńg-pak pat-sṳ̍p yi Mî-kîm ke-ngìn tshòi-sán. 2008-ngièn liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-tshit ngit tsṳn-sṳt thui-tshut Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂.

Chó-ngièn sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mì-ngiôn 2.1 BASIC ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lâu IBM ha̍p-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Windows chok-ngia̍p ne-thúng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kón-lî fûng-kak[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chù-chok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]