Bupyeong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Fu-phiàng Chhàm(부평역)是位于仁川广域市富平区的一个车站,副站名是仁川圣母医院,属于首都圈电铁1号线(京仁线)和仁川都市铁道1号线。