Hiông-Kóng Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Hiông-kóng-Tshàm Hiông-kóng Chûng-Wàn-Tshàm Kóng-Tó Sien(港島線)、Chûng-Wàn-Tshàm/Hiông-Kóng-Tshàm(MTR)

港鐵公司 tsṳ̂ 互動遊戲,宣傳兩鐵合併為乘客帶來之「好處」。

Kîm-鐘站

模板:NoteTA

邇篇文章講嘅係香港港鐵模板:東涌綫模板:機場快綫上 tsṳ ̂一個車站。想尋京九鐵路位于香港 tsṳ̂ 車站,看下“紅磡站

模板:香港鐵路車站

模板:BS-header模板:BS-table
L2
九龍站

模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2

L4
九龍站

模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2 模板:BS2-2

機場快綫市區預辦登機服務櫃檯
德忌利士街大堂
位於東涌綫大堂 tsṳ̂ 自助客務機
連接機場快綫預留大堂及預留月台 tsṳ̂ 扶手電梯預留位
東涌綫月台
東涌綫大堂
Hiông-Kóng-Tshàm C出口