Chûng-fà Thúng-yit Chhiuk-chin Tóng

Chhiùng Wikipedia lòi
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Zung-faa thung-yit zuk-zan dong (中華統一促進黨), gaan-tsang: Thung-zuk-dong. Gaai dong yi 2005 nen giu yet giu nit heung Theui-waan Theui-bak-si saang-lap. Tsen sen wui Baau-wai Zung-faa daai thung mang. Gaai dong yen-tsoi yu gung-zak-ngin-yen liong miang, wui Theui-naam-yen Hok-gaap-zan zan-thoi-fui zi-zak Wong Wun-zung tung Theui-bak-yen Ang-goh-zan Tung-hang-li li-chong Wong Yung-ket