Chhòn-kau-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhòn-kau-sṳ (傳教士) he chṳ́ kiên-thin ke sin chhṳ-kâ ke chûng-kau, hàng-to chṳ̂n yén ke thi-khî hiong phe̍t-sà siên-chhòn chhṳ-kâ chûng-kau ke ngìn.