Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî 1922.
Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî.
Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî.

Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî (Helicopter) he yit-chúng yù yit-ke fe̍t tô-ke súi-phìn siên-chón ke siên-yi̍t thì-kiûng hiong-sông sṳ̂n-li̍t lâu thûi-chin li̍t-yì chin-hàng fî-hàng ke hòng-khûng-hi. Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî khí-yû thai-tô-sú ku-thin-yi̍t hòng-khûng-hi só put khí-phi ke chhùi chhṳ̍t sṳ̂n-kong, hiên thìn, séu suk-thu hiong chhièn fe̍t hiong heu fî-hàng ke thi̍t-tiám. Liá-têu thi̍t-tiám sṳ́-tet chhṳ̍t sṳ̂n kî chhai hó-tô chhòng-ha̍p thai hién sṳ̂n sú. Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî lâu ku-thin yi̍t fî-kî siông-pí, khì ngio̍k tiám he suk-thu tâi, hô yù liòng kha-kô, hòng chhàng kha tón.