跳至內容

Chiuk-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chiuk-khiù" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"足球" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chiuk-khiù

Chiuk-khiù (足球) he chiuk-khiù yun-thung fe̍t-chá chiuk-khiù pí-soi ke kién-tân chhṳ̂n-fû. Yù lióng-chhui kok-phai sṳ̍p-yit miàng chhui-yèn chhâm-kâ, fu-siông chhai tshòng-fông-hìn ke chhó-thi khiù-chhòng song tui-khong, chin-kûng ke khiù-lui yun-thung, mî-chhui chui-tô khiung-yû sṳ̍p-miàng khiù-yèn khi̍p yit-miàng sú-mùn-yèn chhut-chhòng pí-soi. Pí-soi muk-tit he chhin-liòng chiông chiuk-khiù sa-ngi̍p tui-fông ke khiù-mùn, mî-sṳ̀ sa-ngi̍p yit-khiù chhòi-nèn tet-tó yit-fûn.