Chuk Ngì Sâng-ngit Khoai-lo̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Happy Birthday to You

Chuk Ngì Sâng-ngit Khoai-lo̍k (Yîn-ngî: Happy Birthday to You) he yit sú yung lòi khin-chuk sâng-ngit ke liù-hàng kô-khiuk. Liá sú kô-khiuk pûn fân-yi̍t sṳ̀n tô-koet ngî-ngièn, chhìn-kón chhai yit-sia Yîn-ngî m̀-he chú-yeu ngî-ngièn ke koet-kâ, ngìn-têu ya kîn-sòng chhong liá sú kô-khiuk ke Yîn-ngî kô-chhṳ̀. Chuk Ngì Sâng-ngit Khoai-lo̍k ke siên-li̍t he tui lióng-vi Mî-koet ke Hill chí-moi, Patty Smith Hill lâu Mildred J. Hill chhai 1893-ngièn Mî-koet Kentucky Louisville ke ho̍k-káu ngim-kau ke sṳ̀-chiet siá ke.

Kô-chhṳ̀[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngièn-vùn
Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear ___,
Happy birthday to you.
Hak-kâ-fa
Chuk ngì sâng-ngit khoai-lo̍k,
Chuk ngì sâng-ngit khoai-lo̍k,
Chuk ngì/___ sâng-ngit khoai-lo̍k,
Chuk ngì sâng-ngit khoai-lo̍k.