Colossae

Chhiùng Wikipedia lòi

Kô-lò-sî vi-yî Â-se-â-sén ke Lî-kâ-sṳ̂-kuk chhai Yî-fut-só tûng-fông thai-yok yit-pak liuk-sṳ̍p kûng-lî. Sit-ngit vi Fut-lî-kâ ke chhûng-chṳ́n, than chṳ sîn-yok sṳ̀-thoi yí-kîn mu̍t-lo̍k, khiun-lìn ke Ló-tí-kâ ke Hî-lâ-pô-li̍p ke chhung-yeu-sin tû lìn-yu̍k.