Cottbus

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cottbus.
Cottbus fui-chông.

Cottbus he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Brandenburg-pâng ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 164.28 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 99,595-ngìn (2013-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]