Duang

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Duang" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"⿱成龍" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Mióng-mìn chhóng-chho ke “duang” ke hon-sṳ siá-fap
Fàn-thí
Kién-thí

Duang (Pha̍k-fa-sṳ péu-sṳ thu̍k-yîm: duâng, Kôn-fa Hon-ngî piâng-yîm: duāng, chu-yîm fù-ho: ㄉㄨㄤ) he mióng-lu ngî-ngièn. Liá lòi-chhṳ Hiông-kóng ngi-yèn Sṳ̀n-liùng ke Pa-vòng sé-thèu-súi kóng-ko kuso.