Eisa

Chhiùng Wikipedia lòi
Eisa

Eisa (エイサー) he yit-chúng chhòn-thúng thiau-vú chhai Okinawa ke Obon chi-sṳ lòi peú-yên. Chhai Ngit-pún, Obon thiau-vú ham-cho Bon Odori.

Chhai Okinawa, kok thi-fông yû heu-sâng-ngìn chû-chṳt eisa thòn-thí.

Obon am-pû-sṳ̀, eisa thòn-thí fôn-ngiàng chú-siên ke yîm-fùn (Unke, ウンケー). Obon yî-heu, kì-teû sung-chón chú-siên chhai lu-hong thiau-vú eisa lâu chhong-kô.

Eisa yû kí-chak miàng, yû ngìn chhṳ̂n-fû yaisaa (ヤイサー), ensaa (エンサー), shichiguwachi mooi (七月舞), ninbuchi maai (念仏廻り) tén-tén.

Yit-pân 7, 8 ke ngìn voi khiung-ha thiau-vú Eisa.