Entrena

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Entrena he chhai Sî-pân-ngà ke chûng-phu. Chúng mien-chit yû 559 phiàng-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu he 1493.

Entrena