Fòng-kok-sa̍k Kau-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Fòng-kok-sa̍k Kau-fi fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “CSCC”, he tshóng-li̍p tshai-yî Sîn-kâ-phô ke yit-kiên thu̍k-li̍p kau-fi.

Li̍t-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yîm-ngo̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]