跳至內容

Fó-sân

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhèn-chhong fó-sân kèu-chho ke vàng-chhiet-thù:
1. Chú Ngâm-chiong-khù
2. Kî-ngâm
3. Chú Yùng-ngâm thûng-tho
4. Thi-mien
5. Chhîm-ngi̍p-sin fó-sṳ̀n ngâm-mak
6. yùng-ngâm chhà-tho
7. Fó-sân-fôi tôi-chit-chhèn
8. chet yi̍t
9. Yùng-ngâm-tôi chit-chhèn
10. Fó-sân-hèu
11. Ki-sân fó-sân-chui
12. Yùng-ngâm-liù
13. Phun-fat-khiéu
14. Chú Fó-sân-khiéu < br />15. fôi yùn

Fó-sân he thi-péu hâ chhai ngâm-chiong-khù chûng ke kô vûn ngâm-chiong khi̍p khì yû-kôan ke hì-thí, sui-set chhiùng hàng-sên ke thi-hok chûng phun-chhut yì hìn-sṳ̀n ke, khí-yû thi̍t-sû hìn-thai ke thi-chṳt kiet-kèu. Thi-khiù sông ke fó-sân fat-sâng he yîn-vì thi-hok pûn fûn-lie̍t sṳ̀n 17-ke chú-yeu ke fò-kông-sin ke thi-hok pán-khoài. Kì-têu phêu-fèu chhai thi-man ke yit-ke kiên-ngie̍t lâu kiên-ngiôn ke chhèn. Fó-sân cho-tet fûn-vì Sí Fó-sân lâu Fa̍t Fó-sân.