Fông Fap

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Fông-fap.

Fông Fap (方法, ?  – 1403-ngièn ), Kîn-sṳ̂ Ôn-khin-fú Thùng-sàng-yen (kîm Ôn-fî Thùng-sàng)-ngìn, Mìn-chêu chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t.