Fông Hiong

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Fông-hiong.

Fông Hiong (方向, ?  – ? ), Nàm-chhṳ̍t-li Thùng-sàng-ngìn. Mìn-chêu kôn-yèn, chin-sṳ chhut-sṳ̂n.