跳至內容

Fûng-choi-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngoi-khô Fûng-choi-é

Fûng-choi-é (封嘴仔)[1], kîm-ha me ôn-to Khiéu-chau(口罩) he yit-chúng tai chhai choi lâu phi phu-vi ke yung-khí.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Fûng-choi-é siông-koân ke tóng-on.