Gi-tuk-gaau zung geh sin

Chhiùng Wikipedia lòi
這邊 "Gi-tuk-gaau zung geh sin" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Sṳ̀n (Kî-tuk-kau)" 个頁面在這項點出
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Then-zi-gaau Laai-ding-wun

Gi-tuk-gaau zung geh sin (基督教中的神). Gi-tuk-gaau seng-ging tsung-leui maau gong khip Sin heh haak-gun fi ngin-sang-faa ge, siong-faan, khi heh ngin-sang-faa ge yit yit ho bi tsang-wui 'khi heh', 'khi gong', 'khi khon', 'khi thang', 'khi yuk' thung maai 'khi ui' geh yit wui Sin. Sin bi li-gaai wui heh yu yi-sak thung yu ngin-sang geh, bing-tseh heh maau soh ng nang zeh, Sin thung lok-sin haau si geh tsen-tsoi. Heung ging-din zung, khi bi biaau-si wui thung ngin mun thung tsoi bing-tseh heh khi-di kiu baai zi gin-phun.