Gi-tuk-gaau zung geh sin

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Shield Trinity (zh-cn).svg
Gi-tuk-gaau zung geh sin (基督教中的神).

Gi-tuk-gaau seng-ging tsung-leui maau gong khip Sin heh haak-gun fi ngin-sang-faa ge, siong-faan, khi heh ngin-sang-faa ge yit yit ho bi tsang-wui 'khi heh', 'khi gong', 'khi khon', 'khi thang', 'khi yuk' thung maai 'khi ui' geh yit wui Sin. Sin bi li-gaai wui heh yu yi-sak thung yu ngin-sang geh, bing-tseh heh maau soh ng nang zeh, Sin thung lok-sin haau si geh tsen-tsoi. Heung ging-din zung, khi bi biaau-si wui thung ngin mun thung tsoi bing-tseh heh khi-di kiu baai zi gin-phun.

基督教聖經從來冇論及神是客觀非人性化嘅,相反,佢係人性化嘅——可被稱為「佢係」、「佢講」、「佢看」、「佢聽」、「佢噢」同「佢愛」嘅一位神。神被理解為係有意識與人性嘅,並且係冇所唔能者、神與樂善好施的存在。在經典中,他被表示為與人們同在並且係佢地救贖之根本。
  • 神係聖父
  • 神係聖子
  • 神係聖神/聖靈