Hàng-thung Chok-ngia̍p Ne-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Android Google

Hàng-thung Chok-ngia̍p Ne-thúng (Yîn-ngî:Mobile Operating System) he chṳ́ chhai Hàng-thung Chong-chì sông yun-chok ke Chok-ngia̍p Ne-thúng.