Hò-song-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
河上鄉鄉公所及康樂中心

Hò-song-hiông he Hiông-kóng Sîn-kie yit thi-fong.