跳至內容

Honolulu

Chhiùng Wikipedia lòi
Honolulu.
Honolulu.
Honolulu.
Honolulu.

Honolulu, fe̍t on-cheu Fà-ngìn si̍p-koan chhṳ̂n-vì Thân-hiông-sân (檀香山), vì Mî-koet Hawaii chui-thai ke sàng-sṳ ki Sú-fú. Chhai Hawaii-ngî chûng, Honolulu yi chṳ́ "phîn-pì chṳ̂ vân" fe̍t "phîn-pì chṳ̂-thi". Yîn-vì chó-khì pún-thi sṳ̀n-sán thân-hiông-muk, chhiâ thai-liòng yun-to Chûng-koet, pûn Fà-ngìn chhṳ̂n-vì Thân-hiông-sân. Sàng-sṳ vi-yî Oahu-tó tûng-nàm-fông yèn-ngan, yû yit-ke khî-vet chhṳ̂n kiàu chok "Honolulu-khî". Kîn-kí Mî-koet Ngìn-khiéu Thiàu-chhà-khiu̍k chhai 2010-ngièn ke thúng-kie sú-kí, Honolulu ngìn-khiéu Chúng-sú vì 390,738 ngìn; yì Honolulu khiùn chet yû 900,000 ngìn. Chhai Ha-vî-yî, thi-fông chṳn-fú ke Kón-hot fam-vì kiùn chṳ "khiùn" ke tén-kip, yì Honolulu-khiùn chet pâu-hàm liáu Êu-fù-tó sông só-yû fam-vì (yok 600 phìn-fông Yîn-lî).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thân-hiông-sân 2007-ngièn 2-ngie̍t ke hói-pin chhiòn-kín.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Honolulu siông-koân ke tóng-on.