Jena

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Jena

Jena he Tet-koet chûng-phu Thuringia-chû ke yit-chak sàng-sṳ. Thú-thi mien-chit vi 114.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 106,915-ngìn (2012-ngièn)

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

St. Johannes Baptist.JPG

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]