Kí-hò-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Kí-hò-ho̍k.
Kí-hò-ho̍k.

Kí-hò-ho̍k (Geometry), kién-chhṳ̂n Kí-hò (幾何) he Sú-ho̍k ke yit-ke kî-chhú fûn-kî, chú-yeu ngièn-kiu khûng-kiên khî-vet kôan-he yî-khi̍p khûng-kiên hìn-sṳt ke thu-liòng. Hien-thoi khói-ngiam sông ke kí-hò khì chhû-siong chhàng-thu lâu yit-pân fa chhàng-thu thai-puk thì-kô, pin lâu fûn-sak, Chhû-siong-thoi-sú lâu Tsak-phû-ho̍k kín-me̍t kiet-ha̍p.