Kóng-tûng-fa Pên-yîm Fông-on

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Kóng-tûng-fa Pên-yîm Fông-on he yit-tsúng Kóng-tûng-fa Lò-mâ Pên-yîm fông-on.

Kién-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kóng-tûng-fa Pên-yîm ke muk-phêu he phêu-tsún-fa tì Kóng-tûng, Hiông-kóng, Kit-lùng-pô, O-khiet-lànVûn-kô-fà sṳ́-yung Kóng-tûng-fa ke Lâ-tên Pên-yîm. Liá-ke Pên-yîm Fông-on he Tshṳ̀n Thu̍k-siû1930-ngièn Kóng-tûng thôi-kóng ke Lâ-tên-sṳ.